php基础教程-数组查找排序算法[技术分享]

查找算法

查找算法含义

查找是在大量的信息中寻找一个特定的信息元素在计算机应用中,查找是常用的基本运置。查找算法是指实现查找过程对应的代码结。就是中大型数组中去快速定位想要的元素。。顺序查找算法

顺序查找也称为线形查找,从数据结构册形表的端开始,顺序扫描,依次将扫描到的结点关键字与给定值k相比较,若相等则表示查找成功;若扫描结束仍没有找到关键字等于上的结点,表示查找失败。小

二分查找算法

二分查找要求线形表中的结点按关键字值升序或降序排列,用始定值上先与中间结点的关键字比较,中间结点把线形表分成两个子表,若相等则查找成功,若不相等,再根据上与该中间结点关键字的比较结果确定下一步查找哪个子表,这样递归进行,直到查找到或查找结束发现表中没有这样的结点。

折半算法思路:

1、计算数组长度;

2、确定左右两边的指针位置;

3、找到中间的位置;

4、匹配

5、然后根据大小重定边界

示例代码

示例地址:https://www.vqqc.cn/try/php/basics/check.php

<?php
// 查找算法
// 顺序查找
// $arr = array(1,3,6,8,23,68,100);

// 顺序查找:从数组第一个元素开始,挨个匹配
function check_order($arr,$num){
  
  // 全部匹配
  for($i = 0, $len = count($arr); $i < $len;$i++){
    // 判断
    if($arr[$i] == $num){
      return $i;
    }
  }
  
  return false;
}

// var_dump(check_order($arr,5));

// 二分查找算法
$arr = array(1,3,6,8,23,68,100);
$res = 5;
function check_break($arr,$res){
  // 1、得到数组边界
  $right = count($arr);
  $left = 0;
  
  
  // 2、循环匹配
  while($left <= $right){
    // 3、得到中间位置
    $middle = floor(($right + $left) / 2);
    // 4、匹配数据
    if($arr[$middle] == $res){
      return $middle + 1;
    }
    // 5、没有找到
    if($arr[$middle] < $res){
      // 值在右边
      $left = $middle + 1;
    }else {
      // 值在左边
      $right = $middle - 1;
   }
  }
   return false;
}


var_dump(check_break($arr,$res));

返回结果

bool(false)
© 版权声明
THE END
喜欢就支持一下吧
点赞0 分享
评论 抢沙发
头像
欢迎您留下宝贵的见解!
提交
头像

昵称

取消
昵称表情代码图片

  暂无评论内容